Om

Bestyrelsen

 

 

 

Pia Raaby

Pia er formand for idrætsklubben

 

Skriv til Pia på:

pia@vsik.dk

Malene Høg Jensen

Malene er næstformand i klubben

 

Skriv til Malene på

malene@vsik.dk

Poul-Erik Hebsgaard

Poul-Erik er kasserer og webredaktør

 

Skriv til Poul-Erik på:

poulerik@vsik.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR

VIBORG SYGEHUS IDRÆTSKLUB

Vedtaget på generalforsamlingen marts 2017

 

§ 1 NAVN

 

stk. 1 Klubbens navn er Viborg Sygehus Idrætsklub.

Klubben er hjemmehørende i Viborg Kommune.

§ 2 FORMÅLSPARAGRAF OG MEDLEMMER

 

Stk. 1 Klubbens formål er at varetage medlemmernes sundhedsmæssige og sociale interesser i form af tilbud om udøvelse af motion.

Stk. 2 VSI er en lukket klub, og klubbens medlemmer skal være aflønnede af HE Midt

Stk. 3 Køb, salg og indtagelse af dopingmidler er forbudt.

Overtrædelse vil medføre udmeldelse.

§ 3 BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

 

Stk. 1 Medlemmer af VSI er valgbare til bestyrelsen jf . §2 stk. 2.

 

Stk. 2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 3 Klubbens bestyrelse består af en formand, næstformand og en kasserer.

Disse tre tegner foreningen.

 

Stk. 4 Den resterende del af bestyrelsen består af en ansvarlig for hver aktiv idrætsgren (samt en medansvarlig, hvis dette skønnes nødvendigt).

Begge skal være valgbare jf. §2 stk 2.

 

Stk. 5 Oprettelse af idrætsgrene vurderes på førstkommende bestyrelsesmøder.

 

Stk. 6 De i §3 stk. 2 valgte personer som er inaktive eller misligholder sine opgaver, kan ekskluderes ved at mere end halvdelen af den samlede

bestyrelse stemmer for dette.

 

 

§ 4 BESTYRELSESMØDE

 

Stk. 1 Skriftlig meddelelse om møder med dagsorden skal sendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen senest 8 dage før mødet.

Stk. 2 Referat fra bestyrelsesmødet, som ved næstkommende bestyrelsesmøde skal være renskrevet, skal oplæses og godkendes.

Referatet skal på samtlige sider underskrives/mærkes af mindst 3 fremmødte bestyrelses-medlemmer.

Stk. 3 Faste punkter til bestyrelsesmøder er:

1. Velkomst.

2. Oplæsning, godkendelse og underskrivelse af sidste referat.

3. Til og fra udvalg.

4. Eventuelt.

5. Næste møde.

Stk. 4 Ekstra punkter til dagsordenen der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 dage før bestyrelsesmødet

 

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

 

Stk. 1 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og på denne skal bestyrelsen aflægge beretning om

klubbens drift i det forløbne år, samt fremlægge det reviderede regnskab.

Stk. 2 Ethvert medlem af VSI kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3 Foreningens regnskabsår går fra den 1. marts til udgangen af februar måned året efter.

Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 5 Regnskabet revideres af den valgte revisor (§2 stk. 2).

Stk. 6 Eventuelt overskud bliver i foreningen til brug for foreningens videre drift.

Stk. 7 Medlemmer af VSI har stemme- og taleret jf . §2 stk. 2.

Stk. 8 Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ikke skriftlig afstemning ønskes.

Stk. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 10 Såvel ordinære generalforsamlinger som ekstraordinære indkaldes med 14 dages varsel.

2/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 11 Generalforsamling ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Fremlægning af protokollen.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Valg til bestyrelse og revisor

7. Budget.

8. Eventuelt.

 

Stk. 12 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling.

Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før forsamlingen og skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 

 

§ 6 INDMELDELSE OG KONTINGENT

 

Stk. 1 Størrelsen af kontingentet, som opkræves månedsvis, fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kr. 300,00 for alment medlemskab pr. sæson

Kr. 120,00 for passivt medlemskab pr. sæson

 

Stk. 2 Kontingent refunderes ikke.

 

Stk. 3 Indbetaling af kontingent sker ved elektronisk overførsel (løntræk).

 

Stk. 4 Sæsoner deles op i hhv vinter og sommersæson.

Vintersæsonen går fra 01.10. til 31.03

Sommersæsonen går fra 01.04 til 30.09

 

Stk. 5 Indmeldelse sker til den ansvarshavende for idrætsgrenen via mail.

Se mailadresser sidst i denne folder.

 

 

§ 7 OPLØSNING AF KLUBBEN

 

Stk. 1 Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (aktive som passive) stemmer herfor, på 2 (to) af

hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder effekter samt 50% af klubbens kassebeholdning personaleforeningen til brug i deres interesser. Den

resterende del gives efter bestyrelsens valg til godgørende formål (eks. Hospitalsklovnene).

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 30.03.2017

 

 

KONTAKTPERSONER:

 

Formand Pia Raaby - mail: piaraaby@gmail.com

Næstformand Malene Høg Jensen - mail: malle_jensen@yahoo.com

Kasserer Poul-Erik Hebsgaard - mail: hebsgaard@outlook.com